Zekerheid

De naam ICTWaarborg staat niet voor niets. Wij bieden klanten van de bij ICTWaarborg aangesloten bedrijven in aanvulling op de service de volgende zekerheden die bedrijven niet zelf kunnen bieden.

Betrouwbare kwaliteitsnormen en gedragscode

De zekerheden die ICTWaarborg biedt, gaan verder dan alleen het materiële vlak. Ook op het gebied van kwaliteit moeten de aangesloten bedrijven voldoen aan een aantal normen die voor ons peilers zijn waarop de dienstverlening naar de klant toe is gebaseerd.

Duidelijke algemene voorwaarden

Bijna ieder bedrijf hanteert algemene voorwaarden wanneer er zaken wordt gedaan met klanten. Maar niet alle voorwaarden zijn daarvoor geschikt.

Professionele geschillenbehandeling

Ondanks inspanningen van beide kanten kan er in de relatie met een klant of leverancier iets mis gaan. Als er een geschil ontstaat waar u samen niet uit komt, kan ICTWaarborg vaak bemiddelen. Vele geschillen met klanten en partners van ICTWaarborg zijn op deze wijze al op een voor beide partijen prettige wijze opgelost.

Aanvullende zekerheden voor consumenten

(van toepassing bij gecertificeerder ICTWaarborg-deelnemers)

Overname van aansprakelijkheid

Ook na de garantieperiode is het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf nog aan te spreken als een product of dienst mankementen vertoont. Gaat het bedrijf failliet, dan kan men tot een jaar nadat het bedrijf failliet is gegaan bij Stichting ICTWaarborgFonds terecht voor gebreken die onder het begrip non-conformiteit vallen.

Waarborg nakoming garantieverplichtingen

Gaat een bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf failliet, dan zorgt Stichting ICTWaarborgFonds er voor dat nog een jaar lang de verplichtingen met betrekking tot de fabrieksgarantie worden nagekomen. Als maximum garantietermijn geldt 3 jaar na de aankoopdatum.

Nakoming gemaakte afspraken bij faillissement

Zijn er tijdens de koop speciale afspraken gemaakt en het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf gaat failliet, dan zorgt Stichting ICTWaarborgFonds er voor dat, tot een jaar nadat deze afspraken zijn gemaakt, de afspraken worden nagekomen. Dit voor zover het tenminste afspraken betreft die, gezien de koop, redelijk en billijk kunnen worden genoemd.

Let op

Betalingen, afspraken over nog te leveren producten en servicecontracten vallen bij een faillissement nooit onder het waarborg. Als een voor de afhandeling van garantie verlangd document (zoals de factuur) niet kan worden overlegd, vervalt de waarborg ten aanzien van punt 5 (Waarborg nakoming garantieverplichtingen). Als een bedrijf bij meerdere branches staat ingeschreven en het is niet duidelijk onder welke branche de koop/afgenomen dienst van de klant valt, dan geldt geen van de door ons aangeboden zekerheden. Onder “Is het bedrijf lid van ICTWaarborg?” staat beschreven hoe kan worden nagegaan tot welke branche een bedrijf behoort. De geboden zekerheden gelden niet bij zogenaamde pre-pack faillissementen (het bedrijf doorstarten nog voordat er een faillissement is uitgesproken) of wanneer het bedrijf na faillissement een doorstart maakt of wordt overgenomen waarna het wordt voortgezet op hetzelfde adres en/of onder (vrijwel) dezelfde naam. Daarnaast geldt dat de door ons geboden zekerheden alleen betrekking hebben op het verlenen van diensten of aankopen die zijn gedaan gedurende de periode dat het betreffende bedrijf bij ICTWaarborg is/was aangesloten als gecertificeerde deelnemer. De genoemde zekerheden gelden niet wanneer het totaal financieel belang van een klant boven de € 2500,- kan uitkomen.

Is het bedrijf deelnemer van ICTWaarborg?

Regelmatig krijgen wij melding van misbruik van het ICTWaarborg-logo. Controleer daarom of het bedrijf lid is van onze brancheorganisatie en of het wel of niet is gecertificeerd. Dit kan door de naam “Zoek een deelnemer” in te vullen op de homepage. Als het bedrijf is aangesloten, komt een profielpagina in beeld waarop u kunt zien of het bedrijf lid is van een bepaalde branche (Computer, Internet, Telecom) en of het is gecertificeerd.

Aanspraak maken op zekerheden bij faillissement

Is de ICTWaarborg-deelnemer waar u uw computergerelateerde aankopen heeft gedaan failliet gegaan, maar kunt u aanspraak maken op een van de hiervoor genoemde zekerheden? Vul dan dit formulier i